Musiikinluetteloinnin ABC

FRBR-käsitemalli

Jaska Järvilehto 30.11.2021 (päivitetty 07.12.2021)

RDA-kuvailusäännöt perustuvat FRBR-käsitemalliin. Lyhenne FRBR tulee sanoista Functional Requirements for Bibliographic Records, suomennettuna "bibliografisten tietueiden funktionaaliset vaatimukset".

Bibliografiset tietueet ovat kirjastojärjestelmän tietueita, jotka sisältävät kirjastoaineiston kuvailutiedot.

Funktionaalisilla eli toiminnallisilla vaatimuksilla tarkoitetaan sitä, että kuvailun avulla käyttäjä voi löytää, tunnistaa, valita ja saada käyttöönsä tarvitsemansa aineiston.

Aineiston löytäminen: kuvailun tulee tuottaa hakupisteitä, jotka mahdollistavat aineiston mielekkään hakemisen kirjastojärjestelmästä.

Aineiston tunnistaminen: kuvailun tulee yksilöidä aineisto siten, että käyttäjän on mahdollista erottaa se muista samankaltaisista aineistoista ja varmistua siitä, että kyseessä on juuri se aineisto, jota on hakenut.

Aineiston valitseminen: kuvailun tulee tarjota aineistosta riittävästi tietoa, jotta käyttäjä voi arvioida sitä, vastaako aineisto hänen tarpeitaan.

Aineiston saaminen käyttöön: kuvailun tulee tarjota tiedot, joiden perusteella käyttäjän on joko mahdollista paikallistaa ja lainata aineiston fyysinen kappale tai esimerkiksi hankkia pääsy elektroniseen verkkoaineistoon.

Tehtävä

Pohdi mitä toiminnalliset vaatimukset tarkoittavat musiikkiaineiston kuvailun kannalta.

RDA-käsitemallin entiteetit

FRBR-käsitemallissa kuvailtava aineisto jaetaan neljään aineiston tarkastelun ulottuvuuteen eli entiteettiin: teos, ekspressio, manifestaatio ja kappale. Asian toisin päin kääntäen voi sanoa, että kuvailtava aineisto on kokonaisuus, joka muodostuu entiteeteistä.

Kuvailun tulee kattaa aineiston eri entiteetit, jotta FRBR-käsitemallin toiminnalliset vaatimukset toteutuvat.

Teos on abstrakti käsite. Emme voi koskaan nähdä, koskettaa tai kuulla teosta sinänsä. Teosta voidaan ajatella Platonin luolavertauksen avulla: teos on olemassa vain ideoiden maailmassa.

Ekspressio on luovan työn tuloksena syntynyt teoksen ilmaus. Eksperssiossa teoksen ajatus on saanut muodon. Samasta teoksesta on mahdollista luoda monenlaisia ekspressioita.

Manifestaatio on ekspressiosta tehty julkaisu tai tallenne. Sama ekspressio voidaan julkaista useana eri manifestaationa.

Kappale on tietty yksittäisen manifestaation ilmentymä, esimerkiksi kirjaston CD-hyllyssä lainattavana oleva yksittäinen nide.

Käytännössä sama bibliografinen tietue sisältää sekä teoksen, ekspression, manifestaation että kappaleen kuvailua. Kuvailijan on siis syytä olla tarkkana sen suhteen, mitä aineiston entiteettiä milloinkin on kuvailemassa!

Tehtävä

Etsi kirjastojärjestelmästä jonkin musiikkiteoksen eri ekspressioita, manifestaatioita ja kappaleita.